Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnego hazardu

By Editor

W firmie Parker zdajemy sobie sprawę z faktu, że sukces naszego przedsiębiorstwa nie zależy wyłącznie od wysokiej jakości produktów, ale też od doskonałej obsługi klienta, etyki w biznesie, zgodności z przepisami oraz odpowiedzialnego postępowania. Postępowania

Kodeks odpowiedzialnego pozyskiwania zasobów Słowo wstępne Grupa ArcelorMittal pragnie, by jej dostawcy spełniali minimalne wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, praw człowieka, etyki i standardów dotyczących środowiska naturalnego, zachęcając tym samym dostawców do współpracy w zakresie … W dniu 1 marca w ramach trwających wysiłków na rzecz zwalczania problemu hazardu branża hazardowa Kierujemy się ogólnie przyjętymi zasadami w zakresie odpowiedzialnego ładu korporacyjnego, a także zapewniamy zrównoważone i oparte na warto-ściach zarządzanie oraz kontrolę naszego przedsiębior-stwa. Przestrzegamy wymogów ustawowych i wewnętrznych wytycznych oraz stosujemy się do reguł ustanowionych przez firmę Bilfinger. 6 Kodeks postępowania NASZ KODEKS POSTĘPOWANIA OCHRONA ŚRODOWISKA Zobowiązujemy się do kompleksowej ochrony środowiska oraz odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych. Ochrona środowiska to w naszym rozumieniu działania, służące unikaniu obciążeń środowiska naturalnego. Należą do nich m.in. Kodeks postępowania . Zarządzanie; Etyka; GRI . 103-1 Santander Bank Polska jest utrwalanie wśród pracowników standardów etycznych oraz dalszy rozwój kultury odpowiedzialnego i etycznego działania w duchu wartości Przestrzegamy przepisów prawa w zakresie tworzenia związków zawodowych i

odpowiedzialnego działania i przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania oraz zawartych w nim wytycznych i zasad. W przypadku zaangażowania przez naszych dostawców lub partnerów podmiotów lub osób trzecich (jako podwykonawców lub przedstawicieli) oczekujemy, że również te

ważny element strategii grupy w zakresie społecznej odpowiedzialności także kodeks etyczny regulujący zasady postępowania na co dzień, a także dający g ) Edukacja klientów w zakresie profilaktyki uzależnień od hazardu poprzez. podatkowego, celnego, dewizowego oraz w zakresie gier hazardowych. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego, Niezbędn

W związku z tym, niniejszy Kodeks Postępowania odnosi się również do pracowników, którzy są zatrudniani na przykład na umowach krótkoterminowych lub w niepełnym wymiarze czasu pracy Zaleca się, aby nasi Partnerzy Biznesowi promowali zasady wskazane w …

Również w tym zakresie fundamentem wewnętrznych przepisów jest „Generalny kodeks postępowania”. Znajdują się w nim zapisy dotyczące konfliktu interesów obejmującego relacje z Grupą, transakcje bankowe, inwestowanie w spółki oraz relacje z dostawcami, klientami, a także kwestie podarunków, prowizji i innych korzyści finansowych. Firma Zimmer Biomet pełni istotną rolę jako światowy lider w branży opieki medycznej w zakresie układu mięśniowo-szkieletowego. Jesteśmy oddaniu . przywracaniu sprawności, łagodzeniu bólu oraz poprawianiu jakości życia u pacjentów na całym świecie. Kodeks postępowania w biznesie i etyki firmy Zimmer Biomet („Kodeks”) Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000008723. NIP 896-000-56-73. REGON 930041341. Wysokość kapitału zakładowego 1 020 883 050 zł. postępowania podczas czynności zakupowych w zakresie korzyści majątkowych, konfliktów interesów, korupcji, przepisów o konkurencji oraz informacji poufnych. Pracowników LafargeHolcim zachęca się do ciągłego uwzględniania i omawiania kwestii dotyczących etycznego postępowania. Zarządzanie Kategorią oraz Zarządzanie Relacjami z odpowiedzialnego w Urzędzie Rejestracji toczy się postępowanie o dokonanie zmiany porejestracyjnej w zakresie dodania wytwórcy substancji czynnej, posiadającego dokumentację ASMF. Na obecnym etapie postępowania Urząd Rejestracji czeka na przesłanie przez podmiot odpowiedzialny uzupełnień i wyjaśnień.

Niniejszy Kodeks Postępowania obowiązuje wszyst ­ kie przedsiębiorstwa oraz wszystkich pracowników Grupy THIMM na całym świecie, niezależnie od wyko ­ nywanych przez nich funkcji, zajmowanych stanowisk oraz wywieranego wpływu. Niniejszy Kodeks w żaden sposób nie ogra­ nicza pozostałych obowiązujących zasad (takich jak

Generalny kodeks postępowania; wskaźnik własny 15: Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku: Edukacja w zakresie etyki; 205-2: Szkolenia dla pracowników i kadry menedżerskiej poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym: 16 Sposób postępowania każdego z nas ma wpływ na sukces i reputację Grupy Alpiq. Konsekwentnie stosując się Kodeks Postępowania / Sierpień 2015 do naszych wartości i zasad oraz postępując zgodnie z nimi, wspólnie stawiamy ważne kamienie milowe na drodze do budowy naszej przyszłości. Kodeks Postępowania Dostawcy AC S.A. AC S.A. to wiodący w Polsce i liczący się na świecie producent alternatywnych systemów zasilania pojazdów autogazem oraz producent wysokiej jakości elektroniki i wiązek elektrycznych dla motoryzacji i AGD. Od 2011 roku jesteśmy notowani na GPW w Warszawie. Jesteśmy również dużym pracodawcą.

Europejskie Stowarzyszenie Gier i Zakładów Wzajemnych (EGBA) wydało pierwszy ogólnoeuropejski przewodnik w zakresie odpowiedzialnej reklamy hazardu. Kodeks najwięcej uwagi poświęca ochronie nieletnich, czytamy na portalu gamblinginsider. Kodeks postępowania w zakresie odpowiedzialnej reklamy w grach hazardowych online wprowadza nowe standardy treści reklamowych na wszystkich

W firmie Parker zdajemy sobie sprawę z faktu, że sukces naszego przedsiębiorstwa nie zależy wyłącznie od wysokiej jakości produktów, ale też od doskonałej obsługi klienta, etyki w biznesie, zgodności z przepisami oraz odpowiedzialnego postępowania. Postępowania W Grupie Hortex dokładamy wszelkich starań, aby prowadzić działalność w sposób zgodny z prawem, etyczny, przejrzysty, rzetelny i uczciwy. Nasze wartości i zasady, którymi kierujemy się w codziennej działalności, zawarte zostały w niniejszym Kodeksie Postępowania w Biznesie. KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH Firma Allegion plc oraz jej spółki zależne dokładają wszelkich starań, aby przestrzegać zasad odpowiedzialnego prowadzenia działalności oraz postępować zgodnie z naszymi Kluczowymi wartościami. Należą do nich m.in.: - Postępowanie w sposób słuszny i właściwy odpowiedzialnego działania i przestrzegania niniejszego Kodeksu postępowania oraz zawartych w nim wytycznych i zasad. W przypadku zaangażowania przez naszych dostawców lub partnerów podmiotów lub osób trzecich (jako podwykonawców lub przedstawicieli) oczekujemy, że również te